Podmienky poskytovania služieb

Pravidlá pre obsah

Pri použití Služby Webmium nie je povolené vytvárať tieto druhy stránok a obsahu:

 • Pre dospelých: nahota a sexualita, odhalené pohlavné orgány a témy pre dospelých.
 • Obsah chránený autorskými právami: hudba, filmy a hry, na ktoré nemá užívateľ práva.
 • Spam / SEO: stránky ktorých účelom je získať body na Google, "Obľubu" na Facebooku, atď.
 • Phishing: stránky, ktorých účelom je z užívateľov vylákať ich užívateľské meno a heslo.
 • Nezákonný obsah: obsah, ktorý je v USA a Slovenskej republike nezákonný.
 • Scams: rýchle zbohatnutie, pyramída / MLM a ďalšie pochybné akcie.
 • Neúmerná reklama: viac ako tri inzeráty na stránke.
 • Hosting súborov: vrátane stránok, ktoré nie sú vytvorené v editoru Webmium.
 • Nepríjemné zážitky: stránky využívajúce prvok "Custom HTML", ktorý je použitý tak, aby nepríjemne zapôsobil na používateľa, ako sú výrazne blikajúce reklamy, rýchlo sa pohybujúce obrazy alebo obsah, ktorý môže u nepripraveného návštevníka vyvolať šok.

  Tento zoznam uvádza len niekoľko príkladov a nie je vyčerpaný. Viac podrobných informácií nájdete v Podmienkach uvedených nižšie.

  Podmienky poskytovania služieb

  Službu Webmium poskytuje firma Nexum Trilog a.s. a jej dcérska spoločnosť Webmium LLC (ďalej len "Prevádzkovateľ", "my" alebo "Nás").

  Vitajte vo Webmium! Tým, že využívate webové stránky Webmium alebo iné produkty alebo služby na Webmium.com, súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami a tiež s pravidlami, revíziami a zmenami, ktoré budú prípadne vykonané. Jedná sa o "Podmienky poskytovania služieb" (Ďalej len "Podmienky"). Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky upravovať. Všetky aktuálne verzie tejto zmluvy budú uvedené na našich webových stránkach.

  Prevádzkovateľ vám ponúka celú radu webových produktov a služieb, a to vrátane všeobecného a individuálneho obsahu, komunikačných nástrojov a fór i webových aplikácií a aplikácií na stiahnutie (ďalej len "Služba", "Webmium"), za nižšie uvedených podmienok. Ak akýmkoľvek spôsobom využívate Služby, súhlasíte s tým, že splníte tieto Podmienky, ktoré môžu byť aktualizované bez upozornenia a týmto vás vyzývame, aby ste na tomto mieste podmienky čas od času skontrolovali.

  Používateľom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok je fyzická alebo právnická osoba, ktorá za podmienok uvedených v týchto Podmienkach užíva Službu prevádzkovanú Prevádzkovateľom (ďalej len "Používateľ").

  Keď chcete tieto Služby využívať, musíte mať minimálne 18 rokov a byť spôsobilý uzavrieť zmluvný vzťah. Ak to nebude výslovne uvedené inak, tieto podmienky zahŕňajú a nahrádzajú všetky ostatné podmienky súvisiace so súbormi a aplikáciami, ktoré sú k dispozícii na doméne Webmium.com, ich subdoménach a všetkých zahraničných verziách a subdoménach, vrátane pridružených domén Prevádzkovateľa.

  Tieto Podmienky nijako nemenia podmienky iných zmlúv, ktoré ste uzavreli s Prevádzkovateľom alebo jej dcérskymi alebo sesterskými spoločnosťami na produkty, služby alebo za iným účelom. Pokiaľ využívate Služby v mene inej osoby, potom sa zaručujete, že ste oprávnení tieto Podmienky menom tejto osoby prijať, a že táto osoba súhlasí s tým, že vás a Prevádzkovateľa zabezpečí pre prípad porušenia týchto Podmienok. Nič, čo je v týchto podmienkach uvedené, nemôže byť vykladané tak, že sú nejakej tretej strane priznávané nejaké práva či výhody. Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia tieto Podmienky aj prípadné zmeny kedykoľvek upraviť, a to aktualizáciou týchto zverejnených Podmienok, pričom tieto upravené Podmienky nadobúdajú platnosť pre všetkých Užívateľov odo dňa, ktorý tu bude uvedený. Vzdávate sa týmto všetkých práv na to byť o týchto zmenách a úpravách výslovne vyrozumení. Z toho dôvodu musia Užívatelia tieto podmienky priebežne kontrolovať. Tým, že budete túto Službu používať aj po zverejnení zmien alebo úprav, potvrdzujete, že tieto zmeny a úpravy prijímate. Ak so zmenenými podmienkami nesúhlasíte, musíte Službu prestať používať. P> Spoločnosť Nexum Trilog a.s. je akreditovaným registrátorom .sk domén. Registrácia domén sa riadi "Pravidlami registrácie doménových mien v ccTLD .sk "(sú k dispozícii na adrese www.nic.cz) alebo v súlade s aktuálnymi pravidlami pre registráciu domén v rámci domény inej najvyššej úrovne (TLD).

  Využívanie služieb

  Prevádzkovateľ vám ponúka služby za predpokladu, že ste vzhľadom k svojmu veku oprávnení ich využívať a vstupovať do záväzných zmluvných vzťahov a nie ste osobou, ktorá by zo zákona tieto služby nemohla využívať. Je možné, že aby ste získali prístup k niektorým službám Webmium, budete musieť pri využívaní našich služieb alebo služieb našich pridružených spoločností uviesť svoje aktuálne identifikačné údaje, kontaktné údaje a ďalšie informácie.

  Prehlásenie

  Tieto Podmienky platia pre Vaše použitie Služby. Tým, že používate Služby Webmium, súhlasíte s tým, že budete tieto podmienky dodržiavať. Pokiaľ s týmito Podmienkami nesúhlasíte alebo sa nimi nechcete riadiť, potom Službu Webmium nepoužívajte.

  V prípade, že tieto Podmienky budú v rozpore s podmienkami uvedenými u vašej registrácie na Webmium (ak platí), potom majú tieto Podmienky prednosť.

  Keďže sa tieto Podmienky môžu čas od času zmeniť, je potrebné, aby ste ich pravidelne kontrolovali. Keď používate Službu Webmium, znamená to, že súhlasíte s aktuálnym znením týchto Podmienok.

  Našim cieľom je zabezpečiť, aby ste sa na webové stránky Webmium radi vracali a budeme vďačný za vaše prípadné pripomienky alebo poznámky k nižšie uvedeným pravidlám. Môžete sa na nás obrátiť pomocou Formulára podpory, ktorý je k dispozícii na webových stránkach Webmium.

  Povolené použitie

  Súhlasíte, že budete vždy používať Službu Webmium v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

  Nebudete pri použití Služby Webmium zverejňovať ani na ne prevádzať žiadne hanlivé, výhražné, obscénne, škodlivé, pornografické alebo iné nezákonné materiály alebo materiály, ktoré by mohli nejakým spôsobom porušiť alebo obmedziť práva iných osôb (vrátane práv na duševné vlastníctvo, práv na utajenie informácií alebo práv na ochranu súkromia), prípadne spôsobiť ťažkosti alebo nepríjemnosti. Je zakázané vyjadrovať svoje názory vulgárnym, hrubým, rodovým, rasistickým alebo inak urážlivým spôsobom. K ostatným Používateľom sa vždy správajte s úctou.

  Nesmiete pri použití Služby Webmium uverejniť alebo inak sprístupniť materiály, ktoré nie sú vo vašom vlastníctve, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu vlastníka týchto materiálov.

  Nič kopírovať, sťahovať, reprodukovať, znovu publikovať, vysielať alebo iným spôsobom prevádzať materiály pri použití Služby Webmium, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné pre vaše osobné, nekomerčné použitia.

  Budete sa riadiť špecifickými pravidlami upravujúcimi akúkoľvek súťaž alebo propagačnú akciu, ktorej sa prostredníctvom Služby Webmium zúčastníte.

  Neurobíte nič, čo by mohlo mať vplyv na prevádzku alebo zabezpečenie Služby Webmium alebo čo by mohlo spôsobiť neopodstatnené ťažkosti, nepríjemnosti alebo problémy našim zamestnancom.

  Vydávať sa za žiadnu osobu ani subjekt, ani nebudete klamne informovať o tom, že ste s nejakou osobou alebo subjektom spojený.

  Svoj účet ani webové stránky vydávať za službu Webmium.

  Webové stránky tretích strán

  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým že nie sme zodpovední za dostupnosť webových stránok tretích strán ani materiálov, ku ktorým máte prístup prostredníctvom Služby Webmium.

  Neschvaľujeme ani nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah, reklamu, produkty ani služby, ktoré sú na takýchto stránkach alebo v takých materiáloch k dispozícií.

  Všetky dohody medzi vami a inými inzerentmi alebo obchodníkmi, ktoré ste našli na alebo cez webové stránky Webmium, a to vrátane platieb za dodávky produktov a služieb, aj všetky ostatné podmienky, záruky alebo vyhlásenia spojené s týmito dohodami, sú čisto záležitosťou vás samých a príslušného inzerenta alebo predajcu. preto nenesieme zodpovednosť za žiadne straty ani škody vzniknuté na základe takýchto dohôd.

  Duševné vlastníctvo

  Všetky autorské práva, obchodné značky a ostatné práva duševného vlastníctva na všetky materiály alebo obsahy, ktoré sú súčasťou Služby Webmium, zostanú trvalo v našom vlastníctve alebo vo vlastníctve našich poskytovateľov licencie. Tieto materiály alebo obsahy môžete používať iba na základe nášho výslovného súhlasu alebo súhlasu našich poskytovateľov licencie. Nebudete kopírovať, reprodukovať, prenášať, distribuovať ani komerčne využívať či vytvárať odvodené verzie takých materiálov alebo obsahov a ani v tom nebudete pomáhať a neumožníte to žiadnej tretej strane.

  Ak zistíte takú distribúciu alebo komerčné využitie, musíte nás o tom bezodkladne upovedomiť.

  Zodpovednosť za informácie uvedené na webových stránkach Webmium

  Materiály, ktoré sú zverejnené na nástenkách alebo diskusných fórach, sú vytvárané Používateľom a my za ne nenesieme žiadnu zodpovednosť ani tieto materiály neschvaľujeme. Vyhradzujeme si právo kontrolovať príspevky a prípadne reagovať alebo komentovať vašu komunikáciu a tiež upravovať, odmietnuť zverejniť, prípadne odstrániť akýkoľvek obsah z nástenky alebo diskusného fóra podľa nášho vlastného uváženia. Ak nejaký materiál neodstránime, neznamená to, že ho schvaľujeme alebo prijímame.

  Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť, načasovanie alebo spoľahlivosť informácií alebo vyhlásení uvedených na webových stránkach Webmium, ani za vyhlásenie, rady alebo názory Užívateľov zverejnené na nástenkách alebo diskusných fórach (ak to nie je stanoveno zákonom). Ak budete uplatňovať reklamáciu na základe krokov alebo vyhlásenia iného užívateľa, súhlasíte s tým, že reklamáciu budete uplatňovať výhradne u tohto Užívateľa a nie u nás.

  Urobíme všetko pre to, aby sme pri poskytovaní Služby Webmium zaistili všetku potrebnú starostlivosť. Ak to nebude požadovano zákonom, nenesieme žiadnu zodpovednosť za kvalitu, presnosť a vhodnosť Služby Webmium pre daný účel, ani nesľubujeme, že materiály uvedené na webových stránkach Webmium, prípadne iné funkcie obsiahnuté na webových stránkach Webmium alebo servera budú fungovať bez akéhokoľvek prerušenia alebo oneskorenia, bez závad, bez vírusov a chýb, či že budú kompatibilné so všetkým ostatným softvérom a materiálmi.

  Budeme niesť zodpovednosť za to, keď poskytneme akékoľvek klamné informácie, alebo keď dôjde v dôsledku nášho zanedbania k úmrtiu alebo zraneniu osôb. Nebudeme mať voči vám zodpovednosti za žiadne iné straty a škody, ktoré môžu vám alebo tretím stranám vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s použitím Služby Webmium.

  Ochrana osobných údajov

  Pri spracovaní osobných informácií, ktoré o vás zhromaždíme, sa budeme riadiť všetkými platnými zákonmi v & nbsp; USA a ČR na ochranu dát.

  Na rôznych webových stránkach Webmium môžete byť požiadaní o to, aby ste o sebe uviedli niektoré informácie. Tieto informácie, ktoré nám poskytnete, použijeme výhradne na účel, ktorý je opísaný v Prehlásení o ochrane osobných údajov, a spôsobom, ako je to uvedené na mieste, kde sú tieto informácie požadované.

  Ak dôjde k zmene informácií, ktoré ste nám už poskytli alebo ak si prajete zrušiť svoj súhlas s tým, aby sme používali informácie o vašom Používateľovi k uvedeným účelom alebo pre reklamné účely, kontaktujte nás a oznámte nám to.

  Služby Webmium môžete využívať iba v prípade, že máte platnú registráciu vo Službe Webmium. Ak chcete získať účet na Webmium pre svoje vlastné webové stránky, musíte Webmium poskytnúť e-mailovú adresu a ďalšie informácie potrebné na registráciu. keď získate účet Webmium, vytvoríte si počas registrácie heslo a vykonáte nastavenia účtu pre svoje webové stránky. Je vašou povinnosťou uchovávať vaše heslo a konto v tajnosti. Ponesiete zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa vykonajú na vašom účtu a pod vaším heslom. Pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu vášho účtu alebo hesla, okamžite to Webmium písomnou formou oznámte. Po ukončení práce na svojom účte sa vždy odhláste. Webmium si vyhradzuje právo prerušiť platnosť vášho účtu alebo ho zrušiť. Webmium nenesie zodpovednosť za žiadne náklady, straty alebo škody, ku ktorým dôjde v dôsledku toho, že nedodržíte tieto Podmienky.

  Bezpečnosť

  Zaväzujeme sa, že budeme trvale prostredníctvom našich bezpečnostných pravidiel zabezpečovať, aby ste mohli využívať Službu Webmium bez obáv. Pri používaní Služby Webmium, a to najmä v prípade násteniek a diskusných fór, musíte vždy dodržiavať tieto zásady:

  Neodkrývajte svoju identitu. Neuvádzajte svoje celé meno, poštovnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, meno vašej školy či iné informácie (okrem tých, o ktoré vás výslovne požiadame), pomocou ktorých by niekto mohol odhaliť vašu skutočnú identitu.

  Neschádzajte sa s osobami, s ktorými sa zoznámite na internetu.

  Neodpovedajte na nepriateľské, neslušné alebo nevhodné odkazy ani na odkazy, ktoré sú vám inak nepríjemné.

  Odškodnenie

  Ak ste komerční Používateľ, súhlasíte s tým že nás a / alebo naše pridružené organizácie a našich alebo ich vedúcich pracovníkov i radových zamestnancov bez omeškania na základe žiadosti odškodníte za všetky nároky, záväzky, škody, náklady a výdavky, a to vrátane palmare, ktoré vzniknú na základe porušenia týchto podmienok na vašej strane, prípadne iné záväzky vzniknuté v súvislosti s vašim využívaním Služby Webmium.

  Spätné zúčtovanie / vrátenie peňazí

  Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nebude vracať peniaze za predčasne zrušenú zmluvu. Všetky účty Webmium začínajú nezáväznou skúšobnou lehotou, kedy máte možnosť počas 30 dní si služby vyskúšať. Pre založenie skúšobného účte nie je nutné poskytovať žiadne údaje o kreditnej karte a účtovať sa bude až v prípade preukázateľného zakúpenia účtu cez platobnú časť účtu.

  Ak máte akékoľvek otázky ohľadom poplatkov za váš účet, môžete sa na nás okamžite obrátiť. Ak vám boli poplatky chybne naúčtované, okamžite vám prevedieme príslušnú čiastku na váš účet alebo na účet vašej kreditnej karty.

  Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepripúšťa spätné zúčtovania. Každý zákazník, ktorý spochybní platbu kreditnou kartou, ktorá bude uznaná ako platná, bude trvalo zaradený na čiernu listinu a nebude mu umožnené Služby využívať. Všetky neuhradené poplatky a náklady budú prevedené do inkasa. Ak inkaso neprebehne, budú neuhradené pohľadávky ohlásené všetkým príslušným orgánom.

  Materiály a produkty

  Prevádzkovateľ a jeho Partneri poskytujú Služby v danej podobe.

  Prevádzkovateľ nebude overovať obsah, správnosť ani použiteľnosť žiadnych informácií, ktoré užívateľ pre potreby Služieb poskytne.

  Využívanie Služieb Webmium vyžaduje určitú úroveň znalostí o používaní internetu a svetovej počítačovej sieti. Užívateľ teda musí mať potrebné znalosti, aby mohol internet a svetovú počítačovú sieť používať.

  Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať Používateľovi bezplatnú podporu ohľadne použitia a fungovania Služby Webmium.

  Bezplatné sú iba služby a prvky, ktoré sú jasne označené ako "bezplatné" alebo "zadarmo". Všetky ostatné aplikácie, prvky, funkcie a podpora, ktorú Prevádzkovateľ a jeho partneri poskytnú, sú poskytované za úhradu a Užívateľ musí zaplatiť príslušné poplatky.

  Používateľ nesmie prenajať alebo poskytnúť Služby (vrátane softvéru a dokumentácie používané pre potreby služby) tretím stranám.

  Užívateľ nesmie dekompilovať, rozkladať, spätne analyzovať, kopírovať, vytvárať odvodené verzie či zobrazovať kódy Softvéru v čitateľnej podobe ani používať Služby (vrátane softvéru a dokumentácie) iným spôsobom, než je to výslovne uvedené v tejto zmluve.

  Užívateľ nesmie ukladať, publikovať ani odovzdávať Služby (vrátane softvéru a dokumentácie) iným osobám, ani umožniť ich používanie inými osobami iným spôsobom.

  Kódex správania a ochrana osobných údajov pri použití Služby Webmium

  Elektronické fóra, ako sú zoznamy pre rozosielanie pošty a skupiny správ, majú určité očakávania ohľadom tém a kódexu správania pre zverejňovanie informácií. Užívatelia týchto fór musia pri zverejňovanie materiálov pre elektronickú distribúciu k týmto očakávaniam ostatných užívateľov na sieti prihliadať.

  Sieťové prostriedky Služby Webmium nesmú byť použité pri zosobňování inej osoby alebo falošné oprávnenie konať v mene iných osôb alebo menom Prevádzkovateľa.

  Všetky správy posielané prostredníctvom Služby Webmium musia jasne uvádzať, kto je ich odosielateľom. Užívatelia nesmú v elektronickej pošte ani zverejnených materiáloch meniť atribúty pôvodu.

  Používatelia sa nesmú pokúšať oslabiť zabezpečenie alebo integritu počítačových systémov a sietí Prevádzkovateľa, jej Partnerov a osôb, s ktorými sa spojí prostredníctvom ich produktu a nesmú sa pokúšať získať neoprávnený prístup.

  Na všetky informácie o užívateľovi, ktoré užívateľ poskytne v súvislosti so Službami, sa vzťahuje Prehlásenie o ochrane osobných údajov Webmium. Užívateľ chápe a akceptuje všetky podmienky uvedené v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov Webmium.

  Webmium si vyhradzuje právo zrušiť účet, u ktorého nie je uvedená platná e-mailová adresa. Táto e-mailová adresa musí byť uložená v profilu na webových stránok Užívateľa v systéme Webmium.

  Dane

  Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne dane ani iné poplatky, ktoré sa majú vyplatiť v súvislosti s nákupom alebo predajom Užívateľa prostredníctvom Služieb Webmium.

  Za všetky dane a poplatky spojené s využívanými Službami alebo zakúpenými produktmi nesie plnú zodpovednosť Používateľ.

  Ukončenie

  Vyhradzujeme si právo okamžite ukončiť vaše používanie Služby Webmium, ak porušíte tieto Podmienky, alebo ak my budeme mať oprávnený dôvod predpokladať, že sa tak stalo, prípadne keď sa dopustíte takého konania, ktoré bude podľa nášho názoru neprijateľné.

  Zodpovednosť za škody

  Neprijímame žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté užívateľom alebo tretím stranám, a to priamo alebo nepriamo v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním našich služieb. Nie sme zodpovední za škody vzniknuté užívateľom alebo tretím stranám v dôsledku toho, že nebudú môcť využívať služby v priamej alebo nepriamej súvislosti s takou udalosťou.

  Spätná väzba

  Ak nám chcete oznámiť nejaké pripomienky ohľadne Služby Webmium alebo máte v tejto veci akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na nás prostredníctvom Formulára spätnej väzby, ktorý nájdete na webových stránkach Webmium.

  Všeobecné informácie

  Neplatnosť, atď. Pokiaľ dôjde nejaký súd alebo regulačný úrad k záveru, že niektoré z ustanovení týchto podmienok je neplatné alebo nevymáhateľné, potom bude toto ustanovenie z podmienok odstránené, pričom však ostatné podmienky zostávajú v platnosti.

  Práva tretích strán. Tieto podmienky upravujú vzťah medzi nami a Používateľom. Tieto podmienky nie sú určené pre žiadne iné osoby.

  Vylúčenie záruky

  Nič, čo je uvedené v týchto podmienkach, a to vrátane oddielov "Spätná väzba" a "Všeobecné informácie", neruší ani neobmedzuje záruky ani zodpovednosť Prevádzkovateľa za straty, ktoré nie je možné právne vylúčiť ani obmedziť na základe platných zákonov. V prípade niektorých jurisdikcií nie je povolené zrušenie určitých záruk alebo podmienok či obmedzenie alebo zrušenie zodpovednosti za škody v dôsledku zanedbania, porušenie zmluvy alebo porušenie implicitných podmienok, či náhodných alebo následných škôd. Potom tieto obmedzenia, ktoré platia vo vašej jurisdikciu, sa budú na vás vzťahovať a naša zodpovednosť bude v maximálnej možnej miere obmedzená, ako to povoľuje zákon.

  Výslovne súhlasíte s tým, že využívate dotknuté služby na svoje vlastné riziko, a že tieto služby sú poskytované v danom a dostupnom stave.

  Najmä potom Prevádzkovateľ a poskytovatelia licencií nezaručujú, že vaše využívanie služieb bude vyhovovať vašim požiadavkám, že vaše využívanie služieb nebude prerušené, že bude rýchle, bezpečné a bezchybné, že všetky informácie, ktoré v súvislosti s využívaním služieb získate, budú presné a spoľahlivé, a že chyby v prevádzke alebo fungovanie softvéru, ktorý vám bude v rámci služieb poskytnutý, budú odstránené.

  Ak pri využívaní našich služieb sťahujete nejaké materiály alebo ich získavate iným spôsobom, robíte tak na základe svojho vlastného rozhodnutia a na vlastné riziko a nesiete plnú zodpovednosť za prípadné poškodenie vášho počítačového systému či iných zariadení alebo stratu dát, ku ktorej dôjde v dôsledku sťahovania takýchto materiálov.

  Žiadne rady ani informácie poskytnuté ústnou alebo písomnou formou prostredníctvom Služby Webmium alebo v súvislosti so Službami nebudú predstavovať žiadnu záruku, pokiaľ nie je uvedená v podmienkach.

  Prevádzkovateľ sa ďalej výslovne zrieka všetkých záruk a podmienok, nech už výslovných alebo predpokladaných, okrem iného vrátane predpokladaných záruk a podmienok týkajúcich sa predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel a neporušenie predpisov.

  Legálni účel

  Služby, ktoré Užívateľ ponúka alebo využíva, môžu mať iba legálni účel.

  Prevádzanie, ukladanie, kopírovanie a upravovanie materiálov alebo iné činnosti, ktoré predstavujú porušenie štátnych a miestnych zákonov, sú zakázané.

  Patria sem materiály, ktoré sú právne posúdené ako výhražné, obscénne, pornografické, urážlivé alebo materiály chránené obchodným tajomstvom.

  To sa týka okrem iného materiálu chráneného autorskými právami, obchodným tajomstvom alebo iným štatútom, výhražných materiálov či obscénnych materiálov.

  Užívatelia nesmú využívať Služby Webmium na propagáciu, distribúciu, spracovanie, ukladanie alebo inej manipulácii s vulgárnymi, obscénnym či pornografickými materiálmi alebo inými materiálmi, ktoré Prevádzkovateľ označí na základe vlastného rozhodnutia za nevhodné, ako sú okrem iného pornografické či satanistické materiály a všetky ďalšie materiály určené len pre dospelých. To isté platí aj pre odkazy na takéto materiály. Označenie materiálov vyššie uvedeným spôsobom je plne v kompetencii Prevádzkovateľa.

  Užívateľ súhlasí s tým, že odškodní a bude chrániť Prevádzkovateľa pred všetkými nárokmi, ktoré vzniknú v súvislosti s tým, že Používateľ bude využívať alebo umožnia iným osobám využívať Služby, čím dôjde k poškodeniu Prevádzkovateľa, jej vedúcich či radových pracovníkov, partnerov alebo inej strany alebo strán.

  Obmedzená zodpovednosť

  Užívateľ je povinný brániť, odškodniť a chrániť Prevádzkovateľa (Vrátane jej zástupcov, klientov, úradníkov, vedúcich a radových pracovníkov) pred všetkými požiadavkami, záväzkami, stratami, výdavkami a nárokmi, a to vrátane oprávnených súdnych výdavkov ( "Záväzky"), ktoré môžu vzniknúť alebo vyplynúť z poskytovaných alebo vykonávaných služieb, z dohodnutých služieb, prípadne iných produktov, ktoré budú použité alebo predané užívateľovi, jeho zástupcom, zamestnancom alebo nadobúdateľom.

  Užívateľ je povinný brániť, odškodniť a chrániť Prevádzkovateľa (Vrátane jej zástupcov, klientov, úradníkov, vedúcich a radových pracovníkov) proti všetkým záväzkom spôsobených či už priamo alebo nepriamo Používateľom alebo inou osobou, ktorým Užívateľ umožní prístup ku Službám.

  V žiadnom prípade Prevádzkovateľ (vrátane jej zástupcov, klientov, úradníkov, vedúcich a radových pracovníkov) ani iné osoby, ktoré sa podieľajú na vývoji, príprave alebo distribúcií Služieb Webmium, nie sú zodpovedné za žiadne priame, nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné škody, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používať Služby Webmium, alebo ktoré budú spôsobené chybami, opomenutím, prerušením, vymazaním súborov, chybami, oneskorením prevádzky alebo prenosom či inými nedostatkami v prevádzke, či už ide o zásah vyššou mocou alebo nie, chybnú komunikáciu, krádež, poškodenie alebo neoprávnený prístup do záznamov, programov alebo Služieb Prevádzkovateľa. Tento odsek sa tiež vzťahuje na všetok obsah a funkcie Služieb Webmium.

  Bez ohľadu na vyššie uvedené nesmú nároky Užívateľa na odškodné za všetky škody, straty a kroky v súvislosti so zmluvou, porušením zákona alebo zanedbaním či iným spôsobom prekročiť celkovú sumu, ktorú Užívateľ priamo uhradil za daný mesiac Prevádzkovateľovi.

  Tieto obmedzenia budú platiť pre zodpovednosť Prevádzkovateľa, a to okrem iného vrátane akejkoľvek zodpovednosti za škody vzniknuté alebo údajne vzniknuté v dôsledku neuskutočnených plnení, chýb, opomenutí, prerušenie, vymazanie, vád, oneskorenie v & nbsp; prevádzke či prenosu, zlyhanie komunikácie, krádeže, zničenia, neautorizovaného prístupu, zmien či použitia záznamov, či už z & nbsp; dôvodu porušenia zmluvy, nepovoleného konania, nedbanlivosti alebo z akejkoľvek inej príčiny alebo rokovaní.

  Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 10. 2014