Podmínky poskytování služeb

Pravidla pro obsah

Při použití Služby Webmium není povoleno vytvářet tyto druhy stránek a obsahu:

  • Pro dospělé: nahota a sexualita, odhalené pohlavní orgány a témata pro dospělé.
  • Obsah chráněný autorskými právy: hudba, filmy a hry, na které nemá uživatel práva.
  • Spam/SEO: stránky jejichž účelem je získat body na Google, "oblibu" na Facebooku, atd.
  • Phishing: stránky, jejichž účelem je z uživatelů vylákat jejich uživatelské jméno a heslo.
  • Nezákonný obsah: obsah, který je v USA a České Republice nezákonný.
  • Scams: rychlé zbohatnutí, pyramida/MLM a další pochybné akce.
  • Neúměrná reklama: více než tři inzeráty na stránce.
  • Hosting souborů: včetně stránek, které nejsou vytvořeny v editoru Webmium.
  • Nepříjemné zážitky: stránky využívající prvek "Custom HTML", který je použit tak, aby nepříjemně zapůsobil na uživatele, jako jsou výrazně blikající reklamy, rychle se pohybující obrazy nebo obsah, který může u nepřipraveného návštěvníka vyvolat šok.

Tento seznam uvádí pouze několik příkladů a není vyčerpávající. Více podrobných informací naleznete v Podmínkách uvedených níže.

Podmínky poskytování služeb

Službu Webmium poskytuje firma nexum Trilog a.s. a její dceřiná společnost Webmium LLC (dále jen "Provozovatel", "my" nebo "nás").

Vítejte ve Webmium! Tím, že využíváte webové stránky Webmium nebo jiné produkty či služby na Webmium.com, souhlasíte s níže uvedenými podmínkami a také s pravidly, revizemi a změnami, které budou případně provedeny. Jedná se o "Podmínky poskytování služeb" (dále jen "Podmínky"). Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky upravovat. Všechny aktuální verze této smlouvy budou uvedeny na našich webových stránkách.

Provozovatel vám nabízí celou řadu webových produktů a služeb, a to včetně obecného a individuálního obsahu, komunikačních nástrojů a fór i webových aplikací a aplikací ke stažení (dále jen "Služba", "Webmium"), za níže uvedených podmínek. Pokud jakýmkoliv způsobem využíváte Služby, souhlasíte s tím, že splníte tyto Podmínky, které mohou být aktualizovány bez upozornění a tímto vás vyzýváme, abyste na tomto místě podmínky čas od času zkontrolovali.

Uživatelem podle těchto všeobecných obchodních podmínek je fyzická nebo právnická osoba, která za podmínek uvedených v těchto Podmínkách užívá Službu provozovanou Provozovatelem (dále jen "Uživatel").

Když chcete tyto Služby využívat, musíte mít minimálně 18 let a být způsobilý uzavřít smluvní vztah. Pokud to nebude výslovně uvedeno jinak, tyto podmínky zahrnují a nahrazují všechny ostatní podmínky související se soubory a aplikacemi, které jsou k dispozici na doméně Webmium.com, jejich subdoménách a všech zahraničních verzích a subdoménách, včetně přidružených domén Provozovatele.

Tyto Podmínky nijak nemění podmínky jiných smluv, které jste uzavřeli s Provozovatelem nebo jejími dceřinými nebo sesterskými společnostmi na produkty, služby nebo za jiným účelem. Pokud využíváte Služby jménem jiné osoby, pak se zaručujete, že jste oprávněni tyto Podmínky jménem takové osoby přijmout, a že tato osoba souhlasí s tím, že vás a Provozovatele zajistí pro případ porušení těchto Podmínek. Nic, co je v těchto podmínkách uvedeno, nemůže být vykládáno tak, že jsou nějaké třetí straně přiznávána nějaká práva či výhody. Provozovatel může podle vlastního uvážení tyto Podmínky i případné změny kdykoliv upravit, a to aktualizací těchto zveřejněných Podmínek, přičemž tyto upravené Podmínky nabývají planosti pro všechny Uživatele ode dne, který zde bude uveden. Vzdáváte se tímto veškerých práv na to být o těchto změnách a úpravách výslovně vyrozuměni. Z toho důvodu musí Uživatelé tyto podmínky průběžně kontrolovat. Tím, že budete tuto Službu používat i po zveřejnění změn nebo úprav, potvrzujete, že tyto změny a úpravy přijímáte. Pokud se změněnými podmínkami nesouhlasíte, musíte Službu přestat používat.

Společnost nexum Trilog a.s. je akreditovaným registrátorem .cz domén. Registrace domén se řídí "Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz" (jsou k dispozici na adrese www.nic.cz) nebo v souladu s aktuálními pravidly pro registraci domén v rámci domény jiné nejvyšší úrovně (TLD).

Využívání služeb

Provozovatel vám nabízí služby za předpokladu, že jste vzhledem ke svému věku oprávněni je využívat a vstupovat do závazných smluvních vztahů a nejste osobou, která by ze zákona tyto služby nemohla využívat. Je možné, že abyste získali přístup k některým službám Webmium, budete muset při využívání našich služeb nebo služeb našich přidružených společností uvést své aktuální identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace.

Prohlášení

Tyto Podmínky platí pro Vaše použití Služby. Tím, že používáte Služby Webmium, souhlasíte s tím, že budete následující podmínky dodržovat. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte nebo se jimi nechcete řídit, pak Službu Webmium nepoužívejte.

V případě, že tyto Podmínky budou v rozporu s podmínkami uvedenými u vaší registrace na Webmium (pokud platí), pak mají tyto Podmínky přednost.

Protože se tyto Podmínky mohu čas od času změnit, je potřeba, abyste je pravidelně kontrolovali. Když používáte Službu Webmium, znamená to, že souhlasíte s aktuálním zněním těchto Podmínek.

Našim cílem je zajistit, abyste se na webové stránky Webmium rádi vraceli a budeme vděčni za vaše případné připomínky nebo poznámky k níže uvedeným pravidlům. Můžete se na nás obrátit pomocí Formuláře podpory, který je k dispozici na webových stránkách Webmium.

Povolené použití

Zavazujete se, že budete vždy používat Službu Webmium v souladu s následujícími podmínkami:

Nebudete při použití Služby Webmium zveřejňovat ani na ně převádět žádné hanlivé, výhružné, obscénní, škodlivé, pornografické nebo jiné nezákonné materiály nebo materiály, které by mohly nějakým způsobem porušit nebo omezit práva jiných osob (včetně práv na duševní vlastnictví, práv na utajení informací nebo práv na ochranu soukromí), případně způsobit obtíže nebo nepříjemnosti. Je zakázáno vyjadřovat své názory vulgárním, hrubým, sexistickým, rasistickým nebo jinak urážlivým způsobem. K ostatním Uživatelům se vždy chovejte s úctou.

Nesmíte při použití Služby Webmium zveřejnit nebo jinak zpřístupnit materiály, které nejsou ve vašem vlastnictví, bez předchozího výslovného souhlasu vlastníka těchto materiálů.

Nebudete kopírovat, stahovat, reprodukovat, znovu publikovat, vysílat nebo jiným způsobem převádět materiály při použití Služby Webmium, pokud to není zcela nezbytné pro vaše osobní, nekomerční použití.

Budete se řídit specifickými pravidly upravujícími jakoukoliv soutěž nebo propagační akci, které se prostřednictvím Služby Webmium zúčastníte.

Neučiníte nic, co by mohlo mít dopad na provoz nebo zabezpečení Služby Webmium nebo co by mohlo způsobit neopodstatněné potíže, nepříjemnosti nebo problémy našim zaměstnancům.

Nebudete se vydávat za žádnou osobu ani subjekt, ani nebudete klamně informovat o tom, že jste s nějakou osobou nebo subjektem spojeni.

Nebudete svůj účet ani webové stránky vydávat za službu Webmium.

Webové stránky třetích stran

Berete na vědomí a souhlasíte s tím že nejsme odpovědni za dostupnost webových stránek třetích stran ani materiálů, ke kterým máte přístup prostřednictvím Služby Webmium.

Neschvalujeme ani neneseme žádnou odpovědnost za obsah, reklamu, produkty ani služby, které jsou na takových stránkách nebo v takových materiálech k dispozici.

Veškeré dohody mezi vámi a jinými inzerenty nebo obchodníky, které jste našli na nebo přes webové stránky Webmium, a to včetně plateb za dodávky produktů a služby, i všechny ostatní podmínky, záruky nebo prohlášení spojené s těmito dohodami, jsou čistě záležitostí vás samých a dotyčného inzerenta nebo prodejce. Proto neneseme odpovědnost za žádné ztráty ani škody vzniklé na základě takových dohod.

Duševní vlastnictví

Veškerá autorská práva, obchodní značky a ostatní práva duševního vlastnictví na veškeré materiály nebo obsahy, které jsou součástí Služby Webmium, zůstanou trvale v našem vlastnictví nebo ve vlastnictví našich poskytovatelů licence. Tyto materiály nebo obsahy můžete používat pouze na základě našeho výslovného souhlasu nebo souhlasu našich poskytovatelů licence. Nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, distribuovat ani komerčně využívat či vytvářet odvozené verze takových materiálů nebo obsahů a ani v tom nebudete pomáhat a neumožníte to žádné třetí straně.

Pokud zjistíte takovou distribuci nebo komerční využití, musíte nás o tom bezodkladně uvědomit.

Odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách Webmium

Materiály, které jsou zveřejněny na nástěnkách nebo diskusních fórech, jsou vytvářeny Uživateli a my za ně neneseme žádnou odpovědnost ani tyto materiály neschvalujeme. Vyhrazujeme si právo kontrolovat příspěvky a případně reagovat nebo komentovat vaši komunikaci a také upravovat, odmítnout zveřejnit, případně odstranit jakýkoliv obsah z nástěnky nebo diskusního fóra podle našeho vlastního uvážení. Pokud nějaký materiál neodstraníme, neznamená to, že jej schvalujeme nebo přijímáme.

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah, přesnost, načasování nebo spolehlivost informací nebo prohlášení uvedených na webových stránkách Webmium, ani za prohlášení, rady nebo názory Uživatelů zveřejněné na nástěnkách nebo diskusních fórech (pokud to není stanoveno zákonem). Pokud budete uplatňovat reklamaci na základě kroků nebo prohlášení jiného Uživatele, souhlasíte s tím, že reklamaci budete uplatňovat výhradně u tohoto Uživatele a ne u nás.

Učiníme vše pro to, abychom při poskytování Služby Webmium zajistili veškerou potřebnou péči. Pokud to nebude požadováno zákonem, neneseme žádnou odpovědnost za kvalitu, přesnost a vhodnost Služby Webmium pro daný účel, ani neslibujeme, že materiály uvedené na webových stránkách Webmium, případně jiné funkce obsažené na webových stránkách Webmium nebo serveru budou fungovat bez jakéhokoliv přerušení nebo zpoždění, bez závad, bez virů a chyb, či že budou kompatibilní s veškerým ostatním softwarem a materiály.

Budeme nést odpovědnost za to, když poskytneme jakékoliv klamné informace, nebo když dojde v důsledku našeho zanedbání k úmrtí nebo zranění osob. Nebudeme mít vůči vám odpovědnosti za žádné jiné ztráty a škody, které mohou vám nebo třetím stranám vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s použitím Služby Webmium.

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních informací, které o vás shromáždíme, se budeme řídit veškerými platnými zákony v USA a ČR na ochranu dat.

Na různých webových stránkách Webmium můžete být požádáni o to, abyste o sobě uvedli některé informace. Tyto informace, které nám poskytnete, použijeme výhradně k účelu, který je popsán v Prohlášení o ochraně osobních údajů, a způsobem, jak je to uvedeno na místě, kde jsou tyto informace požadovány.

Pokud dojde ke změně informací, které jste nám již poskytli nebo pokud si přejete zrušit svůj souhlas s tím, abychom používali informace o vašem Uživateli k uvedeným účelům či pro reklamní účely, kontaktujte nás a oznamte nám to.

Služby Webmium můžete využívat pouze v případě, že máte platnou registraci ve Službě Webmium. Pokud chcete získat účet na Webmium pro své vlastní webové stránky, musíte Webmium poskytnout e-mailovou adresu a další informace potřebné k registraci. Když získáte účet Webmium, vytvoříte si během registrace heslo a provedete nastavení svého účtu pro své webové stránky. Je vaší povinností uchovávat vaše heslo a účet v tajnosti. Ponesete odpovědnost za všechny činnosti, které budou provedeny na vašem účtu a pod vaším heslem. Pokud dojde k neoprávněnému použití vašeho účtu nebo hesla, okamžitě to Webmium písemnou formou oznamte. Po ukončení práce na svém účtu se vždy odhlaste. Webmium si vyhrazuje právo přerušit platnost vašeho účtu nebo jej zrušit. Webmium nenese odpovědnost za žádné náklady, ztráty nebo škody, ke kterým dojde v důsledku toho, že nedodržíte tyto Podmínky.

Bezpečnost

Zavazujeme se, že budeme trvale prostřednictvím našich bezpečnostních pravidel zajišťovat, abyste mohli využívat Službu Webmium bez obav. Při používání Služby Webmium, a to zejména v případě nástěnek a diskusních fór, musíte vždy dodržovat tyto zásady:

Neodkrývejte svou identitu. Neuvádějte své celé jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, jméno vaší školy či jiné informace (kromě těch, o které vás výslovně požádáme), pomocí kterých by někdo mohl odhalit vaši skutečnou identitu.

Nescházejte se s osobami, se kterými se seznámíte na internetu.

Neodpovídejte na nepřátelské, neslušné nebo nevhodné vzkazy ani na vzkazy, které jsou vám jinak nepříjemné.

Odškodnění

Pokud jste komerční Uživatel, souhlasíte s tím že nás a/nebo naše přidružené organizace a naše nebo jejich vedoucí pracovníky i řadové zaměstnance bez prodlení na základě žádosti odškodníte za veškeré nároky, závazky, škody, náklady a výdaje, a to včetně palmáre, které vyvstanou na základě porušení těchto podmínek na vaší straně, případně jiné závazky vzniklé v souvislosti s vašim využíváním Služby Webmium.

Zpětné zúčtování / vrácení peněz

Provozovatel v žádném případě nebude vracet peníze za předčasně zrušenou smlouvu. Všechny účty Webmium začínají nezávaznou zkušební lhůtou, kdy máte možnost během 30 dnů si služby vyzkoušet. Pro založení zkušebního účtu není nutno poskytovat žádné údaje o kreditní kartě a účtovat se bude až v případě prokazatelného zakoupení účtu přes platební část účtu.

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně poplatků za váš účet, můžete se na nás okamžitě obrátit. Pokud vám byly poplatky chybně naúčtovány, okamžitě vám převedeme příslušnou částku na váš účet nebo na účet vaší kreditní karty.

Provozovatel v žádném případě nepřipouští zpětné zúčtování. Každý zákazník, který zpochybní platbu kreditní kartou, která bude shledána jako platná, bude trvale zařazen na černou listinu a nebude mu umožněno Služby využívat. Veškeré neuhrazené poplatky a náklady budou převedeny do inkasa. Pokud inkaso neproběhne, budou neuhrazené pohledávky ohlášeny všem příslušným orgánům.

Materiály a produkty

Provozovatel a jeho Partneři poskytují Služby v dané podobě.

Provozovatel nebude ověřovat obsah, správnost ani použitelnost žádných informací, které uživatel pro potřeby Služeb poskytne.

Využívání Služeb Webmium vyžaduje určitou úroveň znalostí o používání internetu a světové počítačové síti. Uživatel tedy musí mít potřebné znalosti, aby mohl internet a světovou počítačovou síť používat.

Provozovatel není povinen poskytovat Uživateli bezplatnou podporu ohledně použití a fungování Služby Webmium.

Bezplatné jsou pouze služby a prvky, které jsou jasně označeny jako "bezplatné" nebo "zdarma". Všechny ostatní aplikace, prvky, funkce a podpora, kterou Provozovatel a jeho partneři poskytnou, jsou poskytovány za úhradu a Uživatel musí zaplatit příslušné poplatky.

Uživatel nesmí pronajmout nebo poskytnout Služby (včetně softwaru a dokumentace používané pro potřeby služby) třetím stranám.

Uživatel nesmí dekompilovat, rozkládat, zpětně analyzovat, kopírovat, vytvářet odvozené verze či zobrazovat kódy Softwaru v čitelné podobě ani používat Služby (včetně softwaru a dokumentace) jiným způsobem, než je to výslovně uvedeno v této smlouvě.

Uživatel nesmí ukládat, publikovat ani předávat Služby (včetně softwaru a dokumentace) jiným osobám, ani umožnit jejich používání jinými osobami jiným způsobem.

Kodex chování a ochrana osobních údajů při použití Služby Webmium

Elektronická fóra, jako jsou seznamy pro rozesílání pošty a skupiny zpráv, mají určitá očekávání ohledně témat a kodexu chování pro zveřejňování informací. Uživatelé těchto fór musí při zveřejňování materiálů pro elektronickou distribuci k těmto očekáváním ostatních uživatelů na síti přihlížet.

Síťové prostředky Služby Webmium nesmí být použity pro zosobňování jiné osoby nebo falešné oprávnění jednat jménem jiných osob nebo jménem Provozovatele.

Všechny zprávy posílané prostřednictvím Služby Webmium musí jasně uvádět, kdo je jejich odesílatelem. Uživatelé nesmí v elektronické poště ani zveřejněných materiálech měnit atributy původu.

Uživatelé se nesmí pokoušet oslabit zabezpečení nebo integritu počítačových systémů a sítí Provozovatele, jejích Partnerů a osob, se kterými se spojí prostřednictvím jejich produktu a nesmí se pokoušet získat neoprávněný přístup.

Na všechny informace o uživateli, které uživatel poskytne v souvislosti se Službami, se vztahuje Prohlášení o ochraně osobních údajů Webmium. Uživatel chápe a přijímá všechny podmínky uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů Webmium.

Webmium si vyhrazuje právo zrušit účet, u kterého není uvedena platná e-mailová adresa. Tato e-mailová adresa musí být uložena v profilu na webových stránkách Uživatele v systému Webmium.

Daně

Provozovatel nenese odpovědnost za žádné daně ani jiné poplatky, které mají být uhrazeny v souvislosti s nákupem nebo prodejem Uživatele prostřednictvím Služeb Webmium.

Za veškeré daně a poplatky spojené s využívanými Službami nebo zakoupenými produkty nese plnou odpovědnost Uživatel.

Ukončení

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit vaše používání Služby Webmium, pokud porušíte tyto Podmínky, nebo pokud my budeme mít oprávněný důvod se domnívat, že se tak stalo, případně když se dopustíte takového jednání, které bude podle našeho mínění nepřijatelné.

Odpovědnost za škody

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody vzniklé uživatelům nebo třetím stranám, a to přímo či nepřímo v důsledku nebo v souvislosti s využíváním našich služeb. Nejsme odpovědni za škody vzniklé uživatelům nebo třetím stranám v důsledku toho, že nebudou moci využívat služby v přímé nebo nepřímé souvislosti s takovou událostí.

Zpětná vazba

Pokud nám chcete sdělit nějaké připomínky ohledně Služby Webmium nebo máte v této věci jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na nás prostřednictvím Formuláře zpětné vazby, který naleznete na webových stránkách Webmium.

Obecné informace

Neplatnost, atd. Pokud dojde nějaký soud nebo regulační úřad k závěru, že některé z ustanovení těchto podmínek je neplatné nebo nevymahatelné, pak bude toto ustanovení z podmínek odstraněno, přičemž ovšem ostatní podmínky zůstávají zcela v platnosti.

Práva třetích stran. Tyto podmínky upravují vztah mezi námi a Uživateli. Tyto podmínky nejsou určeny pro žádné jiné osoby.

Vyloučení záruky

Nic, co je uvedeno v těchto podmínkách, a to včetně oddílů "Zpětná vazba" a "Obecné informace", neruší ani neomezuje záruky ani odpovědnost Provozovatele za ztráty, které není možno právně vyloučit ani omezit na základě platných zákonů. V případě některých jurisdikcí není povoleno zrušení určitých záruk nebo podmínek či omezení nebo zrušení odpovědnosti za škody v důsledku zanedbání, porušení smlouvy nebo porušení implicitních podmínek, či náhodných nebo následných škod. Potom tato omezení, která platí ve vaší jurisdikci, se budou na vás vztahovat a naše odpovědnost bude v maximální možné míře omezena, jak to povoluje zákon.

Výslovně souhlasíte s tím, že využíváte dotyčné služby na své vlastní riziko, a že tyto služby jsou poskytovány v daném a dostupném stavu.

Zejména pak Provozovatel a poskytovatelé licencí nezaručují, že vaše využívání služeb bude vyhovovat vašim požadavkům, že vaše využívání služeb nebude přerušeno, že bude rychlé, bezpečné a bezvadné, že veškeré informace, které v souvislosti s využíváním služeb získáte, budou přesné a spolehlivé, a že chyby v provozu nebo fungování softwaru, který vám bude v rámci služeb poskytnut, budou odstraněny.

Pokud při využívání našich služeb stahujete nějaké materiály nebo je získáváte jiným způsobem, činíte tak na základě svého vlastního rozhodnutí a na vlastní riziko a nesete plnou odpovědnost za případné poškození vašeho počítačového systému či jiného zařízení nebo ztrátu dat, ke které dojde v důsledku stahování takových materiálů.

Žádné rady ani informace poskytnuté ústní nebo písemnou formou prostřednictvím Služby Webmium nebo v souvislosti se Službami nebudou představovat žádnou záruku, pokud není uvedená v podmínkách.

Provozovatel se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk a podmínek týkajících se prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení předpisů.

Legální účel

Služby, které Uživatel nabízí nebo využívá, mohou mít pouze legální účel.

Převádění, ukládání, kopírování a upravování materiálů nebo jiné činnosti, které představují porušení státních a místních zákonů, jsou zakázány.

Patří zde materiály, které jsou právně posouzeny jako výhružné, obscénní, pornografické, urážlivé nebo materiály chráněné obchodním tajemstvím.

To se týká mimo jiné materiálů chráněných autorskými právy, obchodním tajemstvím nebo jiným statutem, výhružných materiálů či obscénních materiálů.

Uživatelé nesmí využívat Služby Webmium k propagaci, distribuci, zpracování, ukládání nebo jiné manipulaci s vulgárními, obscénními či pornografickými materiály či jinými materiály, které Provozovatel označí na základě vlastního rozhodnutí za nevhodné, jako jsou mimo jiné pornografické či satanistické materiály a všechny další materiály určené pouze pro dospělé. Totéž platí i pro odkazy na takovéto materiály. Označení materiálů výše uvedeným způsobem je plně v kompetenci Provozovatele.

Uživatel souhlasí s tím, že odškodní a bude chránit Provozovatele před veškerými nároky, které vyvstanou v souvislosti s tím, že Uživatel bude využívat nebo umožní jiným osobám využívat Služby, čímž dojde k poškození Provozovatele, jejích vedoucích či řadových pracovníků, partnerů nebo jiné strany či stran.

Omezená odpovědnost

Uživatel je povinen bránit, odškodnit a chránit Provozovatele (včetně jejích zástupců, klientů, úředníků, vedoucích a řadových pracovníků) před veškerými požadavky, závazky, ztrátami, výdaji a nároky, a to včetně oprávněných soudních výdajů ("Závazky"), které mohou vyvstat nebo vyplynout z poskytovaných nebo prováděných služeb, z dohodnutých služeb, případně jiných produktů, které budou použity nebo prodány uživateli, jeho zástupcům, zaměstnancům nebo nabyvatelům.

Uživatel je povinen bránit, odškodnit a chránit Provozovatele (včetně jejích zástupců, klientů, úředníků, vedoucích a řadových pracovníků) proti všem závazkům způsobených ať už přímo či nepřímo Uživatelem nebo jinou osobou, které Uživatel umožní přístup ke Službám.

V žádném případě Provozovatel (včetně jejích zástupců, klientů, úředníků, vedoucích a řadových pracovníků) ani jiné osoby, které se podílí na vývoji, přípravě nebo distribuci Služeb Webmium, nejsou odpovědné za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody, které vzniknou v souvislosti s používáním nebo nemožností používat Služby Webmium, nebo které budou způsobeny chybami, opomenutím, přerušením, vymazáním souborů, závadami, zpožděním provozu nebo přenosu či jinými nedostatky v provozu, ať se jedná o zásah vyšším moci či nikoliv, chybnou komunikaci, krádež, poškození nebo neoprávněný přístup do záznamů, programů nebo Služeb Provozovatele. Tento odstavec se také vztahuje na veškerý obsah a funkce Služeb Webmium.

Bez ohledu na výše uvedené nesmí nároky Uživatele na odškodné za veškeré škody, ztráty a kroky v souvislosti se smlouvou, porušením zákona nebo zanedbáním či jiným způsobem překročit celkovou částku, kterou Uživatel přímo uhradil za daný měsíc Provozovateli.

Tato omezení budou platit pro odpovědnost Provozovatele, a to mimo jiné včetně veškeré odpovědnosti za škody vzniklé nebo údajně vzniklé v důsledku neprovedených plnění, chyb, opomenutí, přerušení, vymazání, vad, zpoždění v provozu či přenosu, selhání komunikace, krádeže, zničení, neautorizovaného přístupu, změn či použití záznamů, ať již z důvodu porušení smlouvy, nepovoleného jednání, nedbalosti nebo z jakékoli jiné příčiny či jednání.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2014